تصویر سیامک سحرخیز

سیامک سحرخیز، مهندس صنایع و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، مدیر پروژه و مشاور مدیریت