سیامک سحرخیز

حــافــظ َم در مجـلسی، دُردی کشــــم در محفـلی
بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت می کنم..