درباره من!

تا چـه بازی رخ نـماید بیدقی خواهیم راند!